2012. február 27., hétfő

A gazdasági krízisről

Gazdasági krízis érth€tően...

M€gkértünk €gy fináncszak€mb€rt, magyarázza m€g €gy olyan szint€n az €urópai gazdasági válságot, hogy az okát mind€n szam... pardon, mind€nki m€gérth€ss€... A köv€tk€z ő kis storyt kaptuk :

€gy kis falucskába n ism€r€tl€n lovag v€rt€ f€l a tanyáját és 100 €urót ajánlott mind€n €ladó szamárért.

€gy rész€ a lakosságnak €ladta a szamarát... ... másnap a lovag még jobb ajánlatot t€tt: 150 € ur ó darabja... mind€n szamárnak! A lakosság €gy további rész€ is az €ladás m€ll€tt döntött...

Az €lköv€tk€ző napon már 300 [háromszáz] €uróra t€tézt€ az ajánlatát, az utolsó pár szamár is gazdát cs€rélt!

Látván, hogy több szamár n€m akad, hát 500 €urót í gért mind€n szamárért, mit a jöv ő hétig k€rít a falu bárm€lyi k tagja... És távozott.. .

A köv€tk€z ő napokban p€dig €lküldt€ a szolgáit a m€gvásárolt szamarakkal és 400 €uróban árultatta darabját ugyanabban a falucskában.

A biztos jöv€d€l€m hit€léb€n kaptak a falub€li€k az ajánlaton és m€gv€tték a saját szamaraikat 400 €uróért. Akin€k m€g pénz€ n€m volt, hát kölcsönt v€tt f€l...

€ljött az álmok h€t€, d€ az úrnak és szolgá i nak bottal üth€tték a nyomát... S€hol n€m voltak. Az €r€dmény: a falucska m€gt€lt szamárral és nyakig adóssággal...

Aki kölcsönt v€tt föl, hiába adta volna a szamarát €l, a költség€k€t és az adósságot n€m tudta volna visszafiz€tni. A pénkölcsönz ő k €lsírták a bajukat a hatóságnak, hogy s€gítség nélkül tönkr€ fognak m€nni és akkor ki fog tovább pénzt kölcsönözni? Mind€nki tönkr€m€gy?

Ah€ly€tt, hogy a polgárm€st€r a falub€li€k€t m€nt€tt€ volna m€g és kárpótolta volna ő k€t, oda a dta a község pénzét a bankároknak pardon pénzkölcsönz ő kn€k, hogy n€ m€nj€n€k tönkr€... Hiába na, köz€l€bb a gatya mint a nadrág... A pénz kölcsönzők viszont n€m törölték a falub€li€k adósságát és továbbra is gyötörték ők€t a visszafiz€tésért! A polgárm€st€r €lpazarolta a község kasszáját és így €ladósodott.

M€gpróbált a körny€ző község€ktől pénzt kölcsönözni, €z€k m€g azt válaszolták, hogy nuku s€gítség és nuku pénz, m€rt úgy s€m fogja tudni visszafiz€tni... €r€dmény: mind€nki b€csapva...

A pénzkölcsönzők €gy csomó személytől elkoboztatták a már értékt€l€n szamarakat, zálog gyanánt .

A falub€li€k €gy csomó pénzt v€szít€tt€k, már akin€k volt . Akin€k n€m volt, annak l€tt adóssága. A község tönkr€m€nt és €lv€szt€tt€ a hit€lét. Pénzt csak nagyon magas kamatra kap a pénzkölcsönzőktől... Spórolni k€ll!A község csökk€nt€tt€ a hivatalnokok fiz€tését . .. Nos, ösm€rős? Münk mik vogymuk?


Sz€rző : ism€r€tl€n Portugál €r€d€tiből fordította €gy román, abbul m€g €gy magyar... Kép€k a n€t-ről!

N€ f€l€jtsd €l ism€rőd€idd€l m€gosztani !
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése